Starosta obce K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

Starosta obce K r u ž l o v  Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

20. 05. 2012 (nedeľa) o 14.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

Program:

  1. Uvítanie detí medzi občanov Obce Kružlov.

  2. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.

  3. Kontrola plnenia uznesenia.

  4. Záverečný účet obce Kružlov za rok 2011

  5. Návrh na zmenu rozpočtu obce Kružlov.

  6. Došlé žiadosti.

  7. Rôzne.

  8. Návrh na uznesenie.

  9. Záver.

Ing. Jozef Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

cimg0232 p1000203 IMAG1417 img_5305