Všeobecné záväzné nariadenia

 

č. 5/2024

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kružlov

č. 4/2024

o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Kružlov

č. 3/2024

o miestnej dani za psa chovaného na území obce Kružlov

č. 2/2024

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 1/2024

o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

č.2/2017-príloha
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kružlov

č. 5/2024

Návrh

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kružlov

č. 4/2024

Návrh

o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Kružlov

č. 3/2024

Návrh

o miestnej dani za psa chovaného na území obce Kružlov

č. 2/2024

Návrh

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 1/2024

Návrh

o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

č. 7/2023

o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času

č. 7/2023

Návrh

o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času

č. 6/2023

o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov  a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch v obci Kružlov

č. 4/2023

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kružlov

č.1,2,3, 5/2023

o miestnych daniach z nehnuteľností, za psa  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov a o nakladaní s KO a s drobnými stavebnými odpadmi

Návrh

č. 4/2023

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kružlov

Návrh

č.1,2,3, 5/2023

o miestnych daniach z nehnuteľností, za psa  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov a o nakladaní s KO a s drobnými stavebnými odpadmi

č. 5/2022

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kružlov

č. 4/2022

o miestnych daniach z nehnuteľností

Dodatok

o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

č.1,2,3/2022

o miestnych daniach z nehnuteľností, za psa  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Návrh

č.1,2,3/2022

o miestnych daniach z nehnuteľností, za psa  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Dodatok

o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

 č.2/2021

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kružlov

Návrh

Dodatok

o nakladaní s KO a drobným stavebným odpadom

Návrh

 č.2/2021

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kružlov

Príloha

o určení výšky dotácie v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlov

č.1/2021

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Návrh

č.1/2021

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Dodatok

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružlov

č.3/2020

o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Kružlov

Návrh č.3/2020

o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Kružlov

č.2/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružlov

č.1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Návrh č.2/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružlov

Návrh č.1/2020

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.3/2019

o určení výšky dotácie v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlov

Návrh č.3/2019

o určení výšky dotácie v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlov

č.2/2019

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Návrh č.2/2019

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.1/2019

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

 Návrh č.1/2019

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

 č.3/2018

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružlov

Návrh

 č.3/2018

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružlov

Prevádzkový poriadok pohrebiska

 č.2/2018

o určení spoločného školského obvodu ZŠ Kružlov 

 č.1/2018

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.5/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

č.4/2017
o udeľovaní Čestného občianstva obce Kružlov

č.3/2017
o príspevkoch v školských zariadeniach

 č.2/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kružlov

Príloha 2018

Príloha 2019

Príloha 2020

Príloha 2021

Príloha 2022

Príloha 2023

 č.1/2017

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Návrh č.1/2017

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.4/2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružlov

Návrh č.4/2016

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružlov

č.3/2016

o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov

č.2/2016

o nakladaní s komunálnym odpadmi, s biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

č.1/2016
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.1/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

Dodatok č. 1/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok na území obce Kružlov

č. 8/2014
o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác PO a FO – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

č. 7/2014
o určení  miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom  je Obec Kružlov

č.6/2014
o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Kružlov

č.5/2014
o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

č.4/2014
o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov

č.3/2014
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok na území obce Kružlov

č.2/2014
o nakladaní s komunálnym odpadmi, s biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

č.1/2014
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

dodatok č.1/2013
o separovanom zbere odpadu na území obce Kružlov

č.3/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kružlov

č.2/2013
o príspevkoch v školských zariadeniach

č.1/2013
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.3/2013
Návrh o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kružlov

č.2/2013
Návrh o príspevkoch v školských zariadeniach

č.1/2013
Návrh o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.3/2012
o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou

č.2/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kružlov

č.1/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.5/2011
o príspevkoch v školských zariadeniach

č.4/2011
o obecnej kanalizácii v obci Kružlov

č.3/2011
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

č.2/2011
o separovanom odpade na území obce Kružlov

č.1/2011
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č.5/2010
o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

č. 4/2010
o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác

č. 3/2010
o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov

č. 2/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kružlov

č. 1/2010
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunalne odpady na území obce kružlov

č. 4/2009
Požiarny poriadok

č. 3/2009
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kružlov

č. 2/2009
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom na území obce Kružlov

č. 1/2009
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov

č. 5/2008
o určení  miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom  je Obec Kružlov

č. 4/2008
o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác

č. 1/2008
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obci Kružlov

č. 3/2007
o prevádzkovom poriadku pohrebisku (cintorína) v Kružlove

č. 2/2007
o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu

č.4/2004
o podmienkach držania psov

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1016 cimg2752 868 IMG_3578