Get Adobe Flash player

Bytový dom 2 x 6 b. j.

 

Miesto realizácie stavby: obec Kružlov

Názov a stručný opis stavby: Bytový dom v obci Kružlov 2 x 6 b. j. bežný štandard

Informácia o termíne začatia  9/2021 a dátume skončenia realizácie stavby 10/2022

Názov poskytovateľa dotácie: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

odkaz na internetové stránky poskytovateľa dotácie: https://www.mindop.sk/

Výšku poskytnutej dotácie: BD 764 703,18 € a TV 78 735,08 €

Vizualizácia projektu:

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2017:

 

Prevencia kriminality: 5000 €

 

Podané  projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2017:

 

Úrad vlády:

Divadelná  inscenácia Divadla Alexandra Duchnoviča

51. Obvodové slávnosti kultúry Kružlov 2017

Podpora folklórnych aktivít

Pripravuje sa:

Budovanie fitnes parku

Detské ihrisko MŠ

Čiastočná úprava cesty na Šelepivky (začatie a asfaltovanie cesty)

Výmena okien Dom služieb

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2016:

 

Havarijné stavy – podlahových krytín ZŠ: 23000 €

Zateplenie pavilónov a oprava strechy ZŠ Kružlov: 163 321,20€

Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – vybavenie telocvične: 3900 €

Dotácia na zabezpečenie MTZ DHZO: 2000 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – Predstavenie PUĽS: 700 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – 50. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2016: 1000 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – Podpora folklórnych aktivít FS Lipka: 1000 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – Tvorivé dni mladých rusínov: 1000 €

Kružlovské leto 2016: 1000 €

ZŠ – Zakúpenie náradia do telocvične: 5783 €

ZŠ – Rekonštrukcia školskej kuchyne: 32 248,23 €

Detské ihrisko – MŠ: 4788,83 €

Cestná kanalizácia: 25 578,99 €

Príspevok na  aktivačnú činnosť formou Dobrovoľníckej činnosti

Absolventská prax

Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou obecných služieb

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnanca

Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“

 

Ďalšie zrealizované projekty obcou:

Úprava verejných priestranstiev (skalky, parky)

Údržba domu smútku (prístrešok)

Údržba tenisových kurtov

Údržba domu služieb (fitnes centrum)

Rozsievanie trávy okolo potoka na pripravenú prechádzkovú zónu

Rozsievanie trávy na futbalovom ihrisku, postupná oprava spŕch a šatní

Údržba obecného úradu (výmena dverí do kancelárií): 2003 €

Dom služieb príprava spoločenskej miestnosti (bývalý bar): 5273,85 €

 

Neschválené  projekty:

Výmena palubovky telocvične ZŠ: 35 893,22 €

Mundialito 2016: 1300 €

Rekonštrukcia prírodného amfiteátra: 9573 €

Kotolňa ZŠ: 39 067 €

Zateplenie obecného úradu

Zateplenie domu služieb

Zberný dvor

 

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2015:

 

Podpora voľnočasových aktivít v obci Kružlov: 4000 €

– (cieľom projektu je obnova miestneho fitnescentra a to zakúpením bežeckého pásu, posilňovacej veže, vibrogym, veslovacích, eliptických a cyklotrenažérov )

49. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2015: 1000 €

– (podpora, rozvoj, zachovanie a prezentácia tradičnej rusínskej kultúry usporiadaním folklórneho festivalu)

Tvoríme pre deti a mládež obce Kružlov: 1000 €

 Organizácia letných tvorivých dielní pre detí a mládež, na ktorých budú oboznámené a budú si môcť vyskúšať:

-Tradičné ručné práce našich predkov (krížiková vyšívka, háčkovanie, zhotovenie píšťaliek a pod.

-Tradičné jedlá (varenie pirohov, halušiek)

-Rusínske piesne, tance, jazyk

-Staroslovienske modlitby, piesne, Juliánsky kalendár

-História obce

Podpora aktivít FS Lipka: 1500 €

-Zakúpenie krojov (chlapčenské nohavice)

-Oprava hudobných nástrojov

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Podpora vytvárania pracovných miest

Absolventská prax

Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Kružlov protipovodňové opatrenia v intraviláne obce: 2 800 000 €

Ministerstvo vnútra SR – Hasičské auto Iveco Daily: cca 110 000 €

Cestná kanalizácia: 5880,63 €

Výstavba prístreška Dom smútku: 2432,40 €

Prevencia kriminality – Fitnescentrum: 5783 €

 

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2014:

 

Hudobné CD s piesňami FS Lipka z Kružlova: 1300 €

48. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2014: 500 €

Predstavenie profesionálneho telesa PUĽS: 500 €

Odborná príprava a vybavenie DHZ: 700 €

Údržba a oprava multifunkčného ihriska v obci Kružlov: 1000 €

Verejné osvetlenie pri bytovkách: 2576,50 €

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2013:

 

Odborná príprava OHZ: 2000 €   

Odborná príprava a vybavenie DHZ: 3000 €

Dofinancovanie školstva: 3921 €

Prehliadka rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce Kružlov: 500 €

Dotácia na obstaranie 12. b. j. nižšieho štandardu: 147 658,34 €

Dotácia na opravu MK: 827,86 €

Výstavba Centra sociálnych služieb: 369 651,07  €

Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Príspevok na vykonávanie aktivačnej  činnosti formou menších obecných služieb

Projekty

vypracované Obecným úradom Kružlov v roku 2012:

 

–          Výmena okien na kultúrno – správnej budove obce Kružlov

–          Rekonštrukcia nevyužitých priestorov na vytvorenie chráneného pracoviska

–          Doplnenie knižničného fondu na podporu projektov v roku 2012

–          OHZ „ materiálno – technické vybavenie OHZ Kružlov“

–          Materiálno – technické vybavenie DHZ Kružlov

–          Obec – vybavenie fitnescentra

–          Prevencia kriminality

 

 

Úspešné projekty v roku 2012:

 

Divadelné predstavenie: 450 €

–          (predstavenie „Havaj“ dňa 13.05.2012 profesionálnych hercov Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova)

Jesenná prehliadka rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce Kružlov: 700 €

–          (ozvučenie, kamerové služby, účinkujúci, preprava súboru, tlač pozvánok a plagátov)

Podpora činnosti MKS v MKS v Kružlove: 2000 €

–          (materiálno – technické vybavenie DHZ, futbalového klubu, PC a volejbalová výstroj)

MTZ FS Lipka – kroje: 1200 €

–          (dievčenské kroje – komplet 12 ks)

MUNDIALITO: 300 €

–          (ceny pre víťazov)

VÚC – festival: 200 €

–          ( propagačné materiály a účinkujúci na podujatie „ 46. obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2012“ dňa 1.7.2012)

 

Projekty

vypracované Obecným úradom Kružlov v roku 2011:

 

 

Zoznam vypracovaných projektov:

-Údržba prírodného amfiteátra a lavičiek

-Zakúpenie používaného záchranného zásahového vozidla

-Výmena okien na kultúrno-správnej budove Obce Kružlov

-Rozšírenie internetových služieb pre používateľov  Obecnej knižnice v Kružlove

-Rekonštrukcia ČOV – Kružlov

 

Úspešné projekty v roku 2011:

Materiálno-technické vybavenie DHZ Kružlov :    6 000,-€

Doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Kružlove:   400,-€

Obec Kružlov – prostredie pre zdravý vývoj detí a mládeže :   2 000,-€

Zachovanie tradičných rusínskych zvykov, tradícií a piesní Obce Kružlov:   3 800,-€

Divadelné predstavenie:   450,-€

Podpora činnosti MKS v Kružlove:   3 900,-€

Povodňové škody :  8 316,-€

Výmena okien a dverí ZŠ na budove A, B a telocvični:  94 788,90 €

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 6 bj: 65 100,-€

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 6 bj: 6260,-€

 

 

 

 

Projekty Interreg:  Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov

 

 


Interreg


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE // PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Názov projektu // Nazwa projektu:

Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov

// Zapomniany świat Łemków i Rusnaków

Číslo projektu // Numer projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program // Program:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020
// 
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 – 2020

 Prioritná os // Oś priorytetowa:

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

// Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Špecifický cieľ // Cel szczegółowy:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

// Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców


Vedúci partner // Partner wiodący: 

Erb Kruzlova

Obec Kružlov

/ Obecný úrad Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov, https://www.kruzlov.skkruzlov@kruzlov.sk /+421 (0)54 / 479 95 137

 

 

Partner 1 // Partner 1: 

Uscie Gorlicek

 Gmina Uście Gorlickie

/ Gmina Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80 / http://www.usciegorlickie.pl / gmina@usciegorlickie.pl / + 48 18 3516041

 

Partner 2 // Partner 2:

logo zborov

 Obec Zborov

/ Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov / https://www.zborov.sk / info@zborov.sk / +421 (0)54 / 479 83 06

 

 

Partner 3 // Partner 3:  

 

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

/ Kružlov 1, 086 04 Kružlov / janartim@yahoo.com / +421 (0) 905 643 967

 


Opis projektu // Opis projektu:

Cieľom projektu je sprístupnenie dedičstva Lemkov a Rusínov turistom. Kvôli rozdielom v samotnej komunite musia Lemkovia a Rusíni prezentovať rôzne názory a pohľady.

Výstavba cezhraničného múzea Lemkov a Rusínov bude mať päť etáp:

1. Dokumentácia, t. j. vytvorenie tímu pre materiálnu prípravu. Počas realizácie projektu bude tím a partner „Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj“ vykonávať vyhľadávanie historických prameňov a materiálov a zbieranie exponátov;

2. Realizácia: Múzeum Lemkov a Rusínov v troch lokalitách (zariadeniach) na oboch stranách hranice:

  • Zborov (Slovensko) – múzeum č. 1 v objekte múzea ​​v obnovenom kaštieli zo 16. storočia.
  • Kružlov (Slovensko) – múzeum č. 2, v podobe ľudového skanzenu – rusínskeho statku.
  • Uscie Gorlickie (Poľsko) – múzeum č. 3 v zrekonštruovanej „lemkovskej karčme“, ktoré bolo demontované počas výstavby miestnych komunikácií v Uściu Gorlickom.

3. Vzdelávanie: Táto etapa, ktorú realizuje „Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj“, sa zameria na prípravu série školení pre učiteľov, kultúrnych vodcov a pracovníkov s mládežou, ako aj sprievodcov a organizátorov turizmu vrátane agroturistiky a turistických zariadení, v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.

4. Dokumentácia, t. j. ako je naznačené v bode 1 je potrebné vykonať dokumentáciu a zber zdrojových materiálov a exponátov pre múzeum. Táto činnosť sa bude vykonávať po celú implementáciu projektu a po vôli partnerov po jeho dokončení;

5. Podujatie, t. j. projekt navrhol realizáciu okruhu múzejnej prehliadku sprevádzanej kultúrnymi podujatiami. Táto trasa bola považovaná za propagáciu nového turistického produktu, preto bude dokončená po stavebnej a organizačnej činnosti.

Súčasťou projektu bude aj produkcia trojdielneho filmu, ktorý bude prezentovaný v múzeu vo forme interaktívnej prezentácie.

// Projekt ma na celu udostępnienie turystom dziedzictwa Łemków i Rusnaków. W związku z rozbieżnościami w samej społeczności, dla przedstawienia historii Łemków i Rusnaków musi łączyć różne spojrzenia i poglądy. 

Budowa transgranicznego Muzeum Łemków i Rusnaków będzie mieć pięć etapów:

1. dokumentacyjny – powołanie zespołu ds. przygotowania merytorycznego. W trakcie realizacji projektu zespół oraz Partner „Karpatská Asociacia…“ będą prowadzić kwerendę źródeł historycznych i materiałów i zbiórkę eksponatów;

2. realizacyjny –powstanie Muzeum Łemków i Rusnaków w trzech lokalizacjach (obiektach), po obu stronach granicy:

  • Zborov (Słowacja) – I obiekt Muzeum – w odresturowanym XVI wiecznym kasztelu.
  • Kruzlov (Słowacja) – II obiekt Muzeum – w postaci zagrody wiejskiej.
  • Uście Gorlickie (Polska) – III obiekt Muzeum – odtworzona karczma łemkowska, która została rozebrana w trakcie budowy układu komunikacyjnego w Uściu Gorlickim.

3. edukacyjny – etap ten, realizowany przez „Karpatská Asociacia” będzie mieć na celu przygotowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli, animatorów kultury i osób pracujących z młodzieżą oraz przewodników i organizatorów ruchu turystycznego, w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty pobytowe, lub przedsiębiorstwa turystyczne, w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu pogranicza.

4. dokumentacyjny – w pkt. 1 wskazano na konieczność dokumentacji i zbiórki materiałów źródłowych i eksponatów dla muzeum. Działalność ta będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu i za sprawą woli partnerów również po jego zakończeniu;

5. eventowa –w ramach projektu zaproponowano zrealizowanie trasy muzealnej obudowanej wydarzeniami kulturalnymi. Trasa ta potraktowana została jako promocja nowego produktu turystycznego, stąd też zrealizowana zostanie po zakończeniu prac budowalno-organizacyjnych.

W projekcie zostanie zrealizowany trzyodcinkowy film, który będzie prezentowany w muzeum wraz z prezentacją interaktywną.

Hlavný cieľ projektu // Cel główny projektu:

Cieľom projektu je využitie prírodného a kultúrneho dedičstva Nízkych Beskýd na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity a budovanie silného ekonomického potenciálu s využitím historického a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenských hraníc.

// Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Pogranicza, dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości społecznej oraz budowy mocnego potencjału gospodarczego, wykorzystującego spuściznę historyczną i kulturową pogranicza polsko-słowackiego.

Obdobie realizácie // Okres realizacji:

I./2021 – XI/2023

 

Celková hodnota projektu // Wartość całkowita projektu:

2 899 963,19 €

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

2 899 963,19 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 464 968,66 €

Domáce verejné prostriedky:

414 839,30 €

Neoprávnené výdavky // Wydatki niekwalifikowalne:

0 €

 

 

Podiel partnerov // Udział partnera:

Obec Kružlov (PV/PW)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

1 315 826,17 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

1 118 452,23 €

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

131 582,61 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

65 791,33 €

 

Gmina Uście Gorlickie (P1/P1)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

258 270,73 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

219 530,10 €

15 % prostriedky štátneho rozpočtu // 15 % Środki budżetu państwa:

38 740,63 €

 

Obec Zborov (P2/P2)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

922 761,74 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

784 347,47 €

10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

92 276,17 €

5 % rozpočet jednotky územnej samosprávy // Budżet jednostek samorządu terytorialnego:

46 138,10 €

 

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (P3/P3)

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

403 104,55 €

85 % Európsky fond regionálneho rozvoja // 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

342 638,86 €

5% súkromné // 5% Prywatne:

20 155,23 €

 10 % prostriedky štátneho rozpočtu // 10 % Środki budżetu państwa:

40 310,46 €