Get Adobe Flash player

 

 

Projekty

vypracované Obecným úradom Kružlov v roku 2011:


 

Zoznam vypracovaných projektov:

-Údržba prírodného amfiteátra a lavičiek

-Zakúpenie používaného záchranného zásahového vozidla

-Výmena okien na kultúrno-správnej budove Obce Kružlov

-Rozšírenie internetových služieb pre používateľov  Obecnej knižnice v Kružlove

-Rekonštrukcia ČOV – Kružlov

 

Úspešné projekty v roku 2011:

Materiálno-technické vybavenie DHZ Kružlov :    6 000,-€

Doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Kružlove:   400,-€

Obec Kružlov – prostredie pre zdravý vývoj detí a mládeže :   2 000,-€

Zachovanie tradičných rusínskych zvykov, tradícií a piesní Obce Kružlov:   3 800,-€

Divadelné predstavenie:   450,-€

Podpora činnosti MKS v Kružlove:   3 900,-€

Povodňové škody :  8 316,-€

Výmena okien a dverí ZŠ na budove A, B a telocvični:  94 788,90 €

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 6 bj: 65 100,-€

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 6 bj: 6260,-€


 

Projekty

vypracované Obecným úradom Kružlov v roku 2012:

–          Výmena okien na kultúrno – správnej budove obce Kružlov

–          Rekonštrukcia nevyužitých priestorov na vytvorenie chráneného pracoviska

–          Doplnenie knižničného fondu na podporu projektov v roku 2012

–          OHZ „ materiálno – technické vybavenie OHZ Kružlov“

–          Materiálno – technické vybavenie DHZ Kružlov

–          Obec – vybavenie fitnescentra

–          Prevencia kriminality

 

 

Úspešné projekty v roku 2012:

 

Divadelné predstavenie: 450 €

–          (predstavenie „Havaj“ dňa 13.05.2012 profesionálnych hercov Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova)

Jesenná prehliadka rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce Kružlov: 700 €

–          (ozvučenie, kamerové služby, účinkujúci, preprava súboru, tlač pozvánok a plagátov)

Podpora činnosti MKS v MKS v Kružlove: 2000 €

–          (materiálno – technické vybavenie DHZ, futbalového klubu, PC a volejbalová výstroj)

MTZ FS Lipka – kroje: 1200 €

–          (dievčenské kroje – komplet 12 ks)

MUNDIALITO: 300 €

–          (ceny pre víťazov)

VÚC – festival: 200 €

–          ( propagačné materiály a účinkujúci na podujatie „ 46. obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2012“ dňa 1.7.2012)

 

 

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2013:

 

Odborná príprava OHZ: 2000 €   

Odborná príprava a vybavenie DHZ: 3000 €

Dofinancovanie školstva: 3921 €

Prehliadka rusínskych zvykov, tradícií a piesní obce Kružlov: 500 €

Dotácia na obstaranie 12. b. j. nižšieho štandardu: 147 658,34 €

Dotácia na opravu MK: 827,86 €

Výstavba Centra sociálnych služieb: 369 651,07  €

Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Príspevok na vykonávanie aktivačnej  činnosti formou menších obecných služieb

 

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2014:

 

Hudobné CD s piesňami FS Lipka z Kružlova: 1300 €

48. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2014: 500 €

Predstavenie profesionálneho telesa PUĽS: 500 €

Odborná príprava a vybavenie DHZ: 700 €

Údržba a oprava multifunkčného ihriska v obci Kružlov: 1000 €

Verejné osvetlenie pri bytovkách: 2576,50 €

 

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2015:

 

Podpora voľnočasových aktivít v obci Kružlov: 4000 €

– (cieľom projektu je obnova miestneho fitnescentra a to zakúpením bežeckého pásu, posilňovacej veže, vibrogym, veslovacích, eliptických a cyklotrenažérov )

49. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2015: 1000 €

– (podpora, rozvoj, zachovanie a prezentácia tradičnej rusínskej kultúry usporiadaním folklórneho festivalu)

Tvoríme pre deti a mládež obce Kružlov: 1000 €

 Organizácia letných tvorivých dielní pre detí a mládež, na ktorých budú oboznámené a budú si môcť vyskúšať:

-Tradičné ručné práce našich predkov (krížiková vyšívka, háčkovanie, zhotovenie píšťaliek a pod.

-Tradičné jedlá (varenie pirohov, halušiek)

-Rusínske piesne, tance, jazyk

-Staroslovienske modlitby, piesne, Juliánsky kalendár

-História obce

Podpora aktivít FS Lipka: 1500 €

-Zakúpenie krojov (chlapčenské nohavice)

-Oprava hudobných nástrojov

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Podpora vytvárania pracovných miest

Absolventská prax

Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Kružlov protipovodňové opatrenia v intraviláne obce: 2 800 000 €

Ministerstvo vnútra SR – Hasičské auto Iveco Daily: cca 110 000 €

Cestná kanalizácia: 5880,63 €

Výstavba prístreška Dom smútku: 2432,40 €

Prevencia kriminality – Fitnescentrum: 5783 €

 

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2016:

 

Havarijné stavy – podlahových krytín ZŠ: 23000 €

Zateplenie pavilónov a oprava strechy ZŠ Kružlov: 163 321,20€

Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – vybavenie telocvične: 3900 €

Dotácia na zabezpečenie MTZ DHZO: 2000 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – Predstavenie PUĽS: 700 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – 50. Obvodové slávnosti kultúry – Kružlov 2016: 1000 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – Podpora folklórnych aktivít FS Lipka: 1000 €

Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín – Tvorivé dni mladých rusínov: 1000 €

Kružlovské leto 2016: 1000 €

ZŠ – Zakúpenie náradia do telocvične: 5783 €

ZŠ – Rekonštrukcia školskej kuchyne: 32 248,23 €

Detské ihrisko – MŠ: 4788,83 €

Cestná kanalizácia: 25 578,99 €

Príspevok na  aktivačnú činnosť formou Dobrovoľníckej činnosti

Absolventská prax

Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou obecných služieb

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnanca

Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu “Cesta z kruhu nezamestnanosti”

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu “Šanca na zamestnanie”

 

Ďalšie zrealizované projekty obcou:

Úprava verejných priestranstiev (skalky, parky)

Údržba domu smútku (prístrešok)

Údržba tenisových kurtov

Údržba domu služieb (fitnes centrum)

Rozsievanie trávy okolo potoka na pripravenú prechádzkovú zónu

Rozsievanie trávy na futbalovom ihrisku, postupná oprava spŕch a šatní

Údržba obecného úradu (výmena dverí do kancelárií): 2003 €

Dom služieb príprava spoločenskej miestnosti (bývalý bar): 5273,85 €

 

Neschválené  projekty:

Výmena palubovky telocvične ZŠ: 35 893,22 €

Mundialito 2016: 1300 €

Rekonštrukcia prírodného amfiteátra: 9573 €

Kotolňa ZŠ: 39 067 €

Zateplenie obecného úradu

Zateplenie domu služieb

Zberný dvor

Podané a schválené projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2017:

 

Prevencia kriminality: 5000 €

 

Podané  projekty

 Obecným úradom Kružlov v roku 2017:

 

Úrad vlády:

Divadelná  inscenácia Divadla Alexandra Duchnoviča

51. Obvodové slávnosti kultúry Kružlov 2017

Podpora folklórnych aktivít

Pripravuje sa:

Budovanie fitnes parku

Detské ihrisko MŠ

Čiastočná úprava cesty na Šelepivky (začatie a asfaltovanie cesty)

Výmena okien Dom služieb