Starosta obce   K r u ž l o v

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 21. 6.  2013 (piatok)  o  19.00 hod.

 v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Záverečný účet obce za rok 2012
  4. Riešenie havarijných stavov – strecha ZŠ a ČOV
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. III. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2013.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

 

 

 

 

  Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1063 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> IMG_1118 DSC_1917