Starosta obce K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

Starosta obce K r u ž l o v  Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

04. 03. 2012 (nedeľa) o 14.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.

  2. Kontrola plnenia uznesenia.

  3. Ukončenie výstavby bytového domu SO-01.

  4. Rôzne.

  5. Návrh na uznesenie.

  6. Záver.

                                                                                                                                                                  Ing. Jozef Kmec, v. r.

                                                                                                                                                                         starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> s5001098 IMG_6644 bty