OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BARDEJOVE

Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov

podľa § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v územnom obvode okresu Bardejov

od 31.07.2013 do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 

● fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku

požiaru,

● zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

● vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

            Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 

● zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest; osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru,

● zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia podľa plošnej výmery lesa a umiestniť ho na dostupnom mieste,

● zabezpečovať, aby každý pracovný nástroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,

● udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,

● vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

 

Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.

 

 

pplk. Ing. Dušan Novotný

riaditeľ

 

 

 

 

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> s5001098 IMG_6644 bty