OBEC KRUŽLOV

 zverejňuje

podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

 ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI

 

 

     spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zabezpečenia výkonu sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prostredníctvom centra sociálnych služieb, týkajúci sa prenájmu týchto nehnuteľností zapísaných na LV č. 382 v k. ú. Kružlov:

 

– budova súp. č. 1 postavená na parc. CKN 252/3 – zastavané plochy a nádvoria

– parcela CKN 252/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 874 m2

– parcela CKN 252/2 –  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5220 m2

 

 

Prenajíteľ: S. O. S., n. o., Komenského 2, 085 01  Bardejov, IČO: 457 388 91.

 

Doba prenájmu: 30 rokov

Ing. Jozef Kmec

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

DSCF0973 IMG_0359 DSCF5694 18927165_10209530740689600_174147613_o