Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

03. 04.  2014 (štvrtok)  o  19.00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Voľba prísediaceho na súde v Bardejove
  4. Zásielka MŠVVaŠ SR pre OZ
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1063 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> IMG_1118 DSC_1917