Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

03. 04.  2014 (štvrtok)  o  19.00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Voľba prísediaceho na súde v Bardejove
  4. Zásielka MŠVVaŠ SR pre OZ
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

cimg0232 p1000203 IMAG1417 img_5305