Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

03. 04.  2014 (štvrtok)  o  19.00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Voľba prísediaceho na súde v Bardejove
  4. Zásielka MŠVVaŠ SR pre OZ
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

imag0211 DSCF1080 IMAG2098 DSC_1121