Starosta obce   K r u ž l o v

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

30. 04.  2014 (streda)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

Program:

 

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
 2. Prezentácia fy. FLAMEshoes, s. r. o.
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Predaj parcely CKN 480/2 (pri potoku z Tisovca v Kružlovskej Hute)
 5. Návrh dodatkov k VZN č. 3/2010 a 5/2010 o prenájme bytov
 6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.  13022013 zo dňa 13.02.2013 (CSS)
 7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 130220132 zo dňa 13.02.2013 (Byty nižšieho štandardu 12 b. j.)
 8. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti s S. O. S, n. o.  zo dňa 16. 12. 2013
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1063 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> IMG_1118 DSC_1917